مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت برج رادکان کردکوی

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت برج رادکان کردکوی

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت برج رادکان کردکوی

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت برج رادکان کردکوی در قالب pdf در 70 صفحه

برج رادکان در در ۴ کیلومتری جنوب شرقی روستای رادکان و در ۴۲ کیلومتری جنوب کردکوی و ۵۴ کیلومتری جنوب غربی گرگان قرار گرفته است.کتیبه کوفی بنا در پیرامون بدنه استوانه ای میل و در زیرگنبد مخروطی آن قرار دارد و بر اساس آن احداث میل در سال 407 آغاز شده و در سال 411 به پایان رسیده است.

این برج مصادف است با فرمانروایی منوچهر پسر قابوس از سلسله آل زیار که از سال 403 تا 424 در مازندران حکومت داشت. اما سلاطین آل زیار فقط بر دشت حاکم بودند و منطقه کوهستان را که رادکان نیز شامل این منطقه می شد، باوندی ها اداره می کردند.

برج رادکن نیز بنا به اقوال مختلف و کتیبه ی موجود در آن متعلق به یکی از اسپهبدان آل باوند است که اسم آن باوند است که اسم آن با اندک تفاوت از محققان مختلف، ابوجعفر محمدبن وندرین بن باوند می باشد.

رابینو در شرحی که در کتاب سفرنامه ی مازندران و استرآباد در مورد این برج می دهد این بنا را قصر اسپهبد ابو جعفر محمد بن وندرین باوند می خواند و عین عبارت را مینورسکی دانشمند روسی در دیباچه کتاب ویس و رامین تالیف فخرالدین اسعد گرگانی ذکر می کند اما آندره گدار در کتاب آثار ایران آن را قبر عبدالله جعفر محمد بن وندرین باوند ترجمه نموده است و مسیح ذبیحی نیز قصر اسپهبد محمد بن وندرین باوند را در کتاب گرگان نامه به کار برده است.

این پروژه یک مجموعه کامل و جامع درباره برج تاریخی رادکان کردکوی به همراه نقشه های کامل بنا، تصاویر، مقایسه این برج با برج های لاجیم، رسکت، رادکان شرقی و برج قابوس، مطالعه بنا، شناخت تاریخی بنا، آسیب شناسی و طرح مرمت می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: مطالعه و شناخت

بخش 1: پیشگفتار

رسوم تدفین در جهان اسلام

ریشه های پیدایش آرامگاه ها

واژه های اسلامی آرامگاه ها

آرامگاه در ایران

بخش 2: شناخت

موقعیت جغرافیایی رادکان

وضعیت آب و هوایی

پیشینه تاریخی برج رادکان

وجه تسمیه برج رادکان

توصیف وضع موجود برج رادکان

بخش 3: مقایسه تطبیقی

مقایسه برج رادکان با برج های لاجیم، رسکت، رادکان شرقی و برج قابوس

فصل دوم: آسیب شناسی بنا

فصل سوم: طرح مرمت بنا

منابع و ماخذ

 


خرید آنلاین