گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی در قالب pdf ( قابل کپی به word) در 105 صفحه

1 - شهر تاریخی و باستانی اوجان از جمله شهرهای مهم دوره ایلخانی(اقامتگاه تابستانی خاندان شاهی ایلخانی) در جنوب شهر امروزی بستان آباد آذربایجان شرقی است که در دوره غازان خان ایلخانی بازسازی و مورد استفاده قرار گرفته است.
2 - بنا بر گفته منابع تاریخی این شهر قبل از دوره ایلخانی بخصوص در دوره سلجوقیان هم وجود داشته است. این شهر در پی حوادث مختلف از جمله زلزله و جنگهای متعدد نتوانسته موجودیت خود را به عنوان یک شهر مهم و استراتژیک حفظ کند و تنها در دورۀ ایلخانی است
که این شهر به شکوه و رونق شایستۀ خود دست می یابد.
3 - چون هر شهر یا بنای تاریخی معرفِ بخشی از وضعیت سیاسی، مذهبی و اجتماعی است که در پیِ تغییر و تحولات سیاسی بوجود آمده است، یکی از مهمترین تحولات اجتماعی دوره ایلخانی پیدایش شهرهایی با ماهیت هنر معماری وشهرسازی خاص است.

این مجموعه یکی از بهترین و کامل ترین مجموعه درباره شناسایی و گمانه زنی عرصه و حریم شهر تاریخی اوجان بستان آباد واقع در استان آذربایجان شرقی به همراه نقشه، تصاویر، عکس هوایی، تصاویر، نمونه سفال، طراحی سفال، تصاویر تاریخی شهر،بررسی کاوش ها، ضوابط عرصه و حریم، نقشه عرصه و حریم و .. می باشد و شامل موارد زیر می باشد.

فهرست

1- پیشینه تاریخی شهرایلخانی اوجان

2 موقعیت جغرافیای شهر تاریخی اوجان

3 چگونگی کشف شهر اوجان

4 محوطه کوللر اشرف آباد

5- تصاویر دیگر از محوطه کوللر اشرف آباد

6 نقشه توپوگرافی محوطه کوللر

7- محوطه دالی درسی دهستان اوجان غربی

8 -تصویر محوطه دالی درسی دهستان اوجان غربی

9- تصویر دیوارهای دالی درسی با مصالح سنگ وساروج

10 -تصویر دور نمای ازمحوطه دالی درسی اوجان

11 -نقشه توپوگرافی محوطه دالی درسی اوجان

12- شهر تاریخی اوجان بر اساس منابع تاریخی

13- تصویر بخشی از شهر اوجان بر اساس نقاشی مطراقچی نقاش سلطان سلیمان عثمانی( 940 - 942 قمری )

14- یکی از منابع اوجان بیان منازل مطراقچی است

15 -نمونه تصاویر شهر تبریز وسلطانیه از کتاب بیان منازل مطراقچی

16- اوجان در منابع مکتوب تاریخی

17- نقشه توپوگرافی عرصه شهر ایلخانی اوجان

18- اوجان در منابع مکتوب تاریخی

19- تصویر هوایی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

20- یافته های باستان شناسی براساس بررسی آثار سطحی

21- از نمونه سفالهای محوطه اوجان سفال اسکرافیاتو:

22- تصویر نمونه سفالهای اسکرافیاتو شهر تاریخی اوجان

23- از نمونه سفالهای شهر اوجان سفال آقکند می باشد:

24 -تصویر نمونه سفالهای آقکند اوجان:

25 -نمونه سفالهای نقوش قالب زده شهر اوجان – ایلخانی:

6 2- تصویر نمونه سفالهای آقکند ومحلی شهر اوجان - ایلخانی

27- نمونه سکه های مسی بدست آمده از شهر اوجان

8 2-قبرستانهای ایلخانی غرب و جنوب شرق شهر اوجان:

29- آثار معماری دو برج آرامگاهی در داخل شهر اوجان ویک برج در شمال غرب:

30- تصویر نمونه برج آرامگاهی مدور بستان آباد

31- نمونه کاشهای خورد شده دوبرج آرامگاهی شهر اوجان

32- مجوز تعیین عرصه و حریم

33-  روش کار وشناسایی آثار فرهنگی تاریخی شهر اوجان

34- بررسی ومطالعه محلهای خاکبرداری شده شرکتهای راهداری برای ساخت اتوبان به عمق 4 تا 8 متر در جبهه غربی

35- نمونه ای از آثار فرهنگی وغیر فرهنگی محدوده خاکبرداری

36 بررسی جبهه جنوبی شهر حد فاصل اتوبان تبریز- زنجان تا منطقه خاکبرداری بزرگ جنوبی

7 3-شروع گمانه زنی در جبهه غربی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

38 -موقعیت وشرح گمانه A در جبهه جنوبی

39- داده ها وبرش گمانه A

40 -نتیجه گیری گمانه A

41- شرح وتوصیف گمانه B

42 -موقعیت گمانه B

43- تصاویر داده ها ویافته های گمانه B

44 -شرح وتوصیف گمانه C

5 4-موقعیت گمانه C

46- نتیجه گیری دلایل توقف کاوش در گمانه C

7 4- موقعیت وتوصیف گمانه A1 در جنوب غربی شهر

8 4- موقعیت گمانه A1 در نقشه هوایی منطقه

49 وضعیت وبرش گمانه A1

50- نتیجه گیری گمانه A1

51- داده ها ویافته های گمانه A1

52 توصیف موقعیت گمانه B1

3 5- موقعیت گمانه B1 در نقشه

4 5- نتیجه گیری از گمانه B1

55- تصویر گمانه وبرش و داده های از گمانه B1

56- توصیف موقعیت گمانه C1

57- موقعیت گمانه C1

58- نتیجه گیری گمانه C1

59- شرح وتوصیف گمانه A2

60 - موقعیت مکانی گمانه A2

61 - تصاویر برش و گمانه A2

62- تصویر داده ها ویافته های گمانه A2

63 - نتیجه گیری گمانه A2

4 6-تصویر داده ها ویافته های گمانه A2

65 -شرح وتوصیف گمانه B2

66- موقعیت مکانی گمانهB2

67- نتیجه گیری و تصویر وبرش گمانه B2

8 6-شرح وتوصیف گمانه C2

69-موقعیت مکانی گمانه C2

70- تصویر گمانه وبرش گمانه وداده های گمانه C2

71- نمونه سفالها وکاشی های یافت شده از گمانه C2

72- نتیجه گیری گمانه C2

73- شرح وتوصیف گمانه D

74- موقعیت مکانی گمانه D شهر تاریخی اوجان

75- تصویر گمانه وبرش گمانه D

76-  یافته های فرهنگی گمانه D

77 -نتیجه گیری گمانه D

8 7- شرح وتوصیف گمانه D

9 7-موقعیت مکانی گمانه D

80- تصویر گمانه و یافته ها وبرش گمانه E

81- نتیجه گیری گمانه E

82 - شرح ونوصیف گمانه F

83- موقعیت مکانی گمانه F

4 8- تصویر داده های تدفینی گمانه F

85- نتیج گیری ویافته های سفالی گمانه F

86 -شرح وتوصیف گمانه G

87- موقعیت مکانی گمانه G

88- تصویر داده ها ولایه های وبرش گمانه G

89- نتیجه گیری ونمونه سفال گمانه G

90- شرح وتوصیف گمانه H

91- موقعیت مکانی گمانه H

92- داده ها ویافته های گمانه H

93 -داده ها ویافته های سفالی گمانه H

94- شرح وتوصیف گمانه I

95- موقعیت مکانی گمانه I

96- تصویر داده ها وبرش گمانه I

97- نتیجه گیری ونمونه سفال گمانه I

98- شرح وتوصیف گمانه K

99- موقعیت گمانه K

100- تصویر گمانه وداده های گمانه K

101 - بر اساس گمانه های حفر شده عرصه وحریم شهر اوجان در این محدود ه پیشنهاد می گردد

102- ضوابط و مقررات حفاظتی عرصه شهر باستانی اوجان

103 -ضوابط و مقررات حفاظتی حریم شهر باستانی اوجان:

105- نقشه شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

 


خرید آنلاین