گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 56 صفحه

محوطه قلعه جوق در ناحیه ی میان دره ای با کوه های سر به فلک کشیده آهکی ازطریق جاده آسفالته در فاصله 2200 متری روستای قلعه جوق قرار گرفته است.
 این محوطه تاریخی قلعه جوق فامنین در بین زون زمین شناسی با چین خوردگی های کوه های آهکی قرار گرفته است. وجود شکل گیری استقرارها در این محوطه و ساخت فضاهای دستکند(گوردخمه)در این بخش از منطقه بی شک بی تأثیر ازساختار کوه زایی آهکی منطقه نیست.
 در تمامی فضاهای معماری این مجموعه تاریخی از لاشه سنگ های آهکی موجود در سطح محوطه و صخره های همجوار بهره برده اند.
 مهم ترین و اصلی ترین منبع تأمین آب در این محوطه قلعه جوق چشمه های متعدد و قنواتی است که از گذشته های دور در این محوطه وجود داشته است. این چشمه ها از داخل بستر کوه های آهکی منطقه شکل می گیرند و از طریق قنوات حفر شده به سوی باغات و روستای قلعه جوق سرازیر می شوند.

این پروژه به گزارش تعیین عرصه و حریم قلعه جوق شهرستان فامنین از توابع استان همدان به همراه نقشه، تصاویر، عکس هوایی، تصاویر سفال، گزارش گمانه ها و ...  می پردازد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست و عنوان

بیان مساله

سوالات پژوهش

اهداف پژوهش

پیشینه پژوهش

ضرورت انجام پژوهش

کلیات جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی استان همدان

موقعیت جغرافیایی شهرستان فامنین

موقعیت جغرافیایی روستای قلعه جوق

سیمای مسکونی روستا

موقعیت جغرافیایی محوطه قلعه جوق

چشم انداز محوطه قلعه جوق

سیستم ثبت و طبقه بندی داده ها و مواد فرهنگی

آسیب شناسی طبیعی محوطه قلعه جوق

آسیب شناسی و تخریب های مشهود عوامل انسانی در محوطه قلعه جوق

آسیب شناسی طبیعی و انسانی محوطه قلعه جوق در عکس و عکس هوایی

نقشه برداری و شبکه بندی و تراز بندی کار گاه ها

وضعیت محدوده گورستان

وضعیت گمانه زنی در محدوده گورستان

موقعیت مکانی گمانه6 در محدوده گورستان

وضعیت گمانه 6 در محدوده گورستان

نقشه و عکس هوایی موقعین قرارگیری گمانه ها در محد.ده گورستان

موقعیت مکانی محدوده استقراری در عکس هوایی و برج سنگی

نمای کلی از محدوده استقرار محوطه

وضعیت آثار محدوده استقراری 

نمای کلی محدوده اسقراری محوطه

گمانه های محدوده استقراری

ویژگی های گمانه ها

موقعیت قرارگیری گمانه شماره 14 واقع در دهانه دره چلوس

وضعیت گمانه شماره 14 در محدوده استقراری

وضعیت قرارگیری گمانه ها در محدوده استقراری بر روی عکس هوایی

موقعیت مکانی گمانه ها در محدوده استقراری بر روی نقشه

وضعیت دره دربند واقع در محوطه

وضعیت دره دربند نسبت به موقعیت مکانی محوطه

سیمای کلی یاغات دره دربند

محدوده گوردخمه قلعه جوق

موقعیت دستکند قلعه جوق

وضعیت گور دخمه

نمای کلی و بیرونی گور دخمه

دسکتندهای صخره ای محدوده گور دخمه

گاهنگاری نسبی و دوره بندی سفال های قلعه جوق

دسته بندی کلی نمونه تکه سفال های گردآوری شده از سطح محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

نمونه سفال های جلینگی دوره اشکانی در بررسی سطحی به دست آمده از پیرامون گور دخمه و برج سنگی

نمونه سفال های گردآوری شده از محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

بازخوانی داده های سنگی محوطه قلعه جوق

نمونه داده های سنگی به دست آمده از محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

ضوابط عرصه

ضوابط پیشنهادی محدوده حریم استحفاظی

نقشه نهایی محدوده عرصه و حریم حفاظتی درجه یک محوطه قلعه جوق

ضوابط حریم دید و منظر

نقشه نهایی محدوده حریم دید و منظر محوطه قلعه جیق

منابع و ماخذ

 


خرید آنلاین